Camí E

Pàgina d'inici » català » 1.ca.5. L’ortografia de les consonants (1): la essa sonora i la essa sorda

1.ca.5. L’ortografia de les consonants (1): la essa sonora i la essa sorda

Resultado de imagen de imatge carretera torrent de pareis

 

 

L’ortografia de la essa sorda i de la essa sonora

Amb les lletres s i z representem el so de la essa sonora i amb les lletres s, ss, c i ç representem el so de la essa sorda. La essa sonora es pronuncia fent vibrar les cordes vocals (casa, base, zel, zona). La essa sorda es pronuncia sense la vibració de les cordes vocals (caça, bassa, cel, sona). És important distingir aquests sons perquè la mala pronúncia pot ser la causa d’errors ortogràfics.

Normes d’ortografia

Ortografia de la essa sonora
-s- entre vocals -s-: camisa, lesió, museu, paisatge, països, presagi, rosa… Paraules amb essa sonora que en singular no duen essa final: anàlisi, crisi, dosi, èmfasi, hipòtesi, oasi, parèntesi, síntesi…Paraules que es pronuncien amb essa sonora: adhesió, decisió, explosió, frase, presagi, presumpte, residu
Derivats de dins, fons i trans -dins-: endinsar -fons-: enfonsar, enfonsament -trans-: transitar, trànsit
z- a principi de paraula z-: zebra, zero, zona, zoo…
-z- darrere consonant Cons+z: donzella, dotzena, esmorzar, pinzell, quinze, senzill…
Hi ha algunes paraules cultes que presenten una –z- entre vocals. -z-: amazona, trapezi, ozó, topazi…
Ortografia de la essa sorda
A principi de paraula: s, c s-: sabata, seient, síndria, sucre… Paraules que es pronuncien amb essa sorda: agressió, comissió, discussió, dissoldre, expressió, impressió, lluïssor…Altres paraules d’ús freqüent que s’escriuen amb ç trencada: alçar, avançar, començar, calçat, confiança, creixença, força, llança…
c-: ceba, cendra, cendrer, cent, cera, cérvol, cicló, cigonya, cinta, cirera…
Entre vocals: ss, c, ç -ss-: arrissar, cassola, cuirassa, disfressa, emissora, massís, pallasso, passadís, pissarra, tassa…
-c-: àcid, facècia, places, recinte…
ç-: abraçada, amenaçar, caçar, eriçó, plaça, puça, raça…
A final de paraula: s, ç -s: arròs, bus, cabàs, dilluns, fals, llapis, massís, tros, vernís, tapís…
-ç: avanç, avenç, braç, capaç, comerç, descalç, dolç, esforç, estruç, feliç, glaç, març, veloç…

EXERCICIS ( al quadern)

1. Classifica les paraules que sentiràs, segons contenguin el so de (s) essa sorda o de (z) essa sonora:

(s)                                                                               (z

2. Ompliu els buits amb la grafia que calgui (s o z).
a. Els soldats eren a les ca___ernes.
b. Els xine___os sabien criar els cucs de seda.
c. La mare va agafar les ti___ores de co___ir.
d. L’entu___iasme era compartit per molts.
e. L’anàli___i ha resultat negativa.
f. Hem vi___itat els ma___os de la comarca.
g. L’any té dotze me___os.
h. S’ha fet mal al col___e.
i. Els a___iàtics tenen la pell groga.
j. S’han ca___at fa una setmana.
k. La triste___a envaïa aquella ca___a.
l. Vam esperar la deci___ió del jurat.
m. Una rata ro___egava una corda.
n. No oblideu la inclu___ió d’aquell apartat.
o. Li has de donar la do___i justa del xarop.
3. Ompliu els buits amb la grafia que calgui (s, z, ç,ss o c).

 

a.Hem anat a buscar fò___ils.

b.El vaixell va ___alpar amb una hora de retard.

c.Has de posar unes gotes d’oli a les fronti___es.

d.Alguns conductors no respecten els pa___os ___ebra.

e. Vàrem esmor___ar a les deu del matí.

f. Arribarem al ___im de la muntanya.

g. Ens han rebut el baró i la barone___a.

h. Els pin___ells van quedar secs.

i. Patia d’obe___itat.

j. Han pa___at ja tres me___os i no en sabem res.

k. És la ___inquena edi___ió del dic___ionari.

l. Tenia molta tra___a amb les mans.

m. Us ho repetiré per enè___ima vegada.

o. Els duaners van fer una vaga de ___el.

p. La ra___a d’aquells go____os era desconeguda.

4. Ompliu els buits amb la grafia que calgui (s, c, ss, ç o sc).
a. Havien perdut l’esperan___a.
b. Escriu les lletres a la pi___arra.
c. Quantes lletres té l’abe___edari català?
d. La pi___ina és buida.
e. L’espa__a era d’a___er.
f. Es van estirar a terra per descan___ar.
g. Han agafat els a__a__ins i els han tancat a la pre__ó.
h .Per què no ve___a l’aigua del mar?
i. El ca___ador va fer un salt en veure la llebre.
j. Els actors ja han sortit a e___ena.
k. No li podien treure la punxa amb la pin___a.
l. Va caure de la bi__icleta.
m. Només es va menjar un tro___ de carn.
n. Els ó___os se li van plantar al davant.
o. El noi no volia que ane___in al seu co___tat.
p. Es va descal___ar.

5.  Completeu amb la grafia del so essa que convingui.

a___ecar, adre___a, agre___ió, balan___es, carí___ia, bre___ol, destro___ar, difí___il esta___ió, discu___ió, lli___ó, pin___es, di___olució, velo___itat, a___eguran___es, france___a, carno___a,fronti___a,magat___em,embu___ar, aniver___ari, ___endrer, cerve___a, ge___amí, per___iana,con___ell, ingre___ar, metge___a, sen___ible, palla___o, pòli___a, ___ero,___incer, ___ofre, ___oologia, concur___os, pré___ec, regalè___ia, trave___ar,de___ert, oa___i, esbo___os, atro___, fal___os, escur___ar, barnú___,pu___a, nan___a, peda___, guit___a, anàli___i, anestè___ia, ma___ís,fu___ió, ro___, cabà___, llu___, e___tranger, refu___ar, horit___ó, verní___,convale___ent, ven___ut, xerè___, llapi___, ja___, adhe___ió, impre___ionar,peda___, po___e___iu, ___ebra, reguit___ell, un___a, esbot___ar, re___er,brutí___ia, martirit___ar, matí___, lucide___a, embran___ida, pa___adís,pen___ament, aten___ió, avantatjo___a, a___emblea,a___umpte, ___anefa, escolarit__ació, de___idit, pre___ident, immer___ió, balan___, sen___a___ió.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: